System elSAS Realtime to praktyczny pakiet programów, usprawniający pracę w szkole zarówno w zakresie działalności sekretariatu, jak i czynności wykonywanych przez nauczycieli. Pozwala na maksymalne usprawnienie przekazu informacji wewnątrz szkoły, minimalizując nakłady pracy konieczne do ich wytworzenia. Oprogramowanie elSAS powstało w odpowiedzi na wyniki kilkunastoletnich badań z zakresu potrzeb, wymagań i sposobów funkcjonowania placówek oświatowych. Pakiet ten jest szczególnie przydatny dla kadry zarządzającej oraz wychowawców poszczególnych klas.

Oprogramowanie jest napisane w architekurze trójwarstwowej, realtime, zwalniając tym samym uzytkownika z uciążliwości w zarządzaniu oprogramowaniem, oraz ich ograniczeniu (np. wymóg tworzenia corocznego archiwum aby otworzyć nowy rok szkolny, otwarzania archiwum w przypadku potrzeby dostępu do danych np z przed 10 lat.., synchronizacji danych pomiędzy komputerami, itp..) a takie występują w systemach naszej konkrencji.

Podczas tworzenia systemu elSAS skupiliśmy się nie tylko na wydajności dostępnych elementów, ale także na funkcjonalności oprogramowania. Dzięki podjętym przez nasz zespół staraniom, prezentowane oprogramowanie dla oświaty może być obsługiwane bez specjalistycznego przygotowania, w sposób intuicyjny. elSAS w pełni współpracuje z pakietami biurowymi Open Office oraz Microsoft Office, co umożliwia pracę na każdym komputerze i w każdym środowisku komputerowym. Jednym z największych atutów naszego systemu jest możliwość łatwego rozbudowywania go o dodatkowe funkcje, nieujęte w podstawowym pakiecie, takie jak czesne czy e-learning. Możliwe jest także wprowadzanie danych do systemu za pomocą urządzeń mobilnych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

System elSAS wyposażony jest w aplikację umożliwiającą bezpłatne i bezpieczne aktualizowanie oprogramowania online. Dzięki temu każdy klient dysponuje zawsze najnowocześniejszymi rozwiązaniami charakteryzującymi się najwyższą funkcjonalnością.

Dane opracowywane w systemie elSAS można także w bardzo prosty sposób wyeksportować do Hermesa.

W skład systemu elSAS wchodzą następujące moduły:

Elektroniczny dziennik lekcyjny

Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest całkowite wyeliminowanie dzienników papierowych, co nie tylko usprawnia pracę nauczycieli i kadry zarządzającej ale także zwiększa poziom bezpieczeństwa danych. Elektroniczny dziennik lekcyjny odporny jest na nieautoryzowaną zmianę danych znajdujących się w module, a także ich nieautoryzowane wprowadzanie. Ta funkcja systemu elSAS pozwala na prowadzenie kompleksowych statystyk szkolnych dla poszczególnych klas i kierunków z zakresu podliczania średnich ocen, badania wyników nauczania, analizowania frekwencji na zajęciach w oparciu o plan i harmonogram zajęć.

wprowadzanie tematów zajęć

Dziennik mobilny na komórkę

Umożliwia wprowadzanie danych do elektronicznego systemu przy pomocy PDA, telefonu komórkowego. Transmisja pomiędzy urządzeniem mobilnym a system elSAS przeprowadzana wewnątrz szkoły jest całkowicie bezpłatna i bardzo szybka.

dziennik na komórkę

Sekretariat uczniowski

Usprawnia funkcjonowanie sekretariatu szkolnego w zakresie:

 • - tworzenia różnorodnych list uczniów
 • - tworzenia prostych i rozbudowanych zestawień statystycznych
 • - wypełniania legitymacji szkolnych
 • - wypełniania arkuszy ocen
 • - drukowania zaświadczeń, np. do WKU
 • - tworzenia odpisów wydanych świadectw na podstawie danych z systemu
 • - sporządzania rejestru wydanych zaświadczeń (np. legitymacji) i świadectw
 • - prowadzenia księgi uczniów

Drukowanie świadectw

Funkcja ta jest w pełni zintegrowana z modułem obejmującym elektroniczny dziennik lekcyjny. Dzięki temu system automatycznie wczytuje dane (personalia ucznia, oceny z poszczególnych przedmiotów) i przedstawia wzór gotowy do wydrukowania, który uzupełnić należy jedynie o datę wydania.

Arkusz organizacyjny szkoły

Umożliwia zarządzanie pracą placówki w zakresie:

 • - przydziału godzin dla poszczególnych klas według planu nauczania
 • - zarządzania kadra pedagogiczną (staż pracy, stopień awansu zawodowego)
 • - podziału klas na grupy oraz łączenia osób w grupy z różnych klas - inteligentna kontrola podziału klasy na grupy zapobiega możliwości wystąpienia błędów
 • - pełnej obsługi grup międzywydziałowych
 • - wyliczaniu średnich ilości godzin zrealizowanych i niezrealizowanych według kalendarza z uwzględnieniem planu zajęć
 • - eksportu utworzonego arkusza danych do formatu "płachty" z możliwością wydruku na ploterze w formacie A1 oraz standardowych drukarkach w formacie A4, A3 itd.
 • - tworzenia zestawień statystycznych na podstawie przydzielonych godzin
 • - pełnej współpracy z modułem planu zajęć – wspomaganie procesu układania planu zajęć
 • - możliwości udostępniania przydziału godzin dla nauczycieli poprzez stronę WWW, po uprzednim zalogowaniu się do systemu

Wszystkie dane potrzebne do zarządzania danymi w arkuszu organizacyjnym są automatycznie pobierane z systemu elSAS. Dzięki temu praca jest o wiele szybsza i przyjemniejsza. Jednocześnie minimalizowana jest możliwość popełniania błędów, często niweczących efekty pracy z wykorzystaniem tradycyjnych metod np eksportu danych...

Plan zajęć

Moduł ten wspomaga proces układania planu zajęć dla placówki, analizując dane ze wszystkich prowadzonych klas jednocześnie. Dzięki temu wykrywa i sygnalizuje wszelkie rozbieżności oraz pozwala na kontrolowanie obłożenia sali lekcyjnych i harmonogramu zajęć dla poszczególnych nauczycieli. Po ułożeniu, plan zajęć można automatycznie udostępnić na stronie internetowej szkoły, umożliwiając tym samym wyszukiwanie interesujących pozycji np. planu klasy, konkretnego ucznia, czy nauczyciela.

Księga zastępstw

Pozwala na zautomatyzowanie procesu przydzielania zastępstw. Moduł ten jest w pełni zintegrowany z planem zajęć, dzięki czemu na bieżąco wyświetla alerty i informuje o zmianach zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Rekrutacja

Moduł ten jest pierwszym na rynku systemem tego typu korzystającym z technologii rozproszonej. Umożliwia tym samym stworzenie międzyszkolnego systemu rekrutacyjnego zmniejszającego nakłady czasowe i osobowe podczas przeprowadzania naboru uczniów na nowy rok szkolny. Każda placówka dysponuje danymi na temat swoich kandydatów, którzy otrzymują na bieżąco informacje o wynikach postępowania rekrutacyjnego (przyjęcie, przydział do danej klasy itd.).

Testy elektroniczne

Moduł ten umożliwia tworzenie multimedialnych testów dla uczniów z wykorzystaniem filmów, plików muzycznych, obrazów. Wszystkie elementy multimedialne są automatycznie konwertowane i dostosowywane do prawidłowej formy prezentacji w teście. Moduł testów elektronicznych pozwala na przygotowanie ich w formie niepowtarzających się kombinacji pytań oraz zapewnia pełną kontrolę nad dostępnością testów dla ucznia. Możliwe jest określenie miejsca np. tylko w budynku szkoły i określonych godzin zdawania testu, a także zablokowanie dostępu do Internetu w chwili jego wypełniania. Po przeprowadzeniu testów system automatycznie podlicza punkty uzyskane przez ucznia, które można następnie wyskalować i wystawić oceny. Nauczyciel ma możliwość wglądu do każdego wypełnionego testu.

Biblioteka

Moduł ten wspomaga zarządzanie zbiorami bibliotecznymi w zakresie:

 • - ewidencji księgozbioru,
 • - ewidencji pozycji wypożyczonych i zwrotów,
 • - dostępu do księgozbioru za pomocą przeglądarki internetowej,
 • - rezerwacji pozycji bibliotecznych,

Oprogramowanie umożliwia pobieranie opisów z Biblioteki Narodowej, a także integrację danych z innymi programami bibliotecznymi.

zadowoleni nauczyciele od dziennika lekcyjnego

Pozostałe informacje

Każda szkoła wraz z system otrzymuje bezpłatny pakiet, umożliwiający sprawny obieg informacji, w skład którego wchodzą:

 • - służbowe konta email z pełną ochroną antyspamową dla każdego pracownika szkoły i dowolną liczbą aliasów pocztowych
 • - 2 GB konto WWW dla szkolnej strony internetowej z obsługą PHP

pakiet można rozszerzyć o:

 • - 10 MB konto dla każdego ucznia,
 • - zaprojektowanie i utrzymanie szkolnej strony internetowej wraz z system zarządzania treścią strony (CMS),
 • - konfigurację jednolitej autoryzacji w systemie elSAS i SBS - mobilne profile dla pracowników administracji oraz uczniów,

Bezpieczeństwo w systemie

System objęty jest całodobową opieką administratora. Wszelkie dane przesyłane między systemem a klientem kodowane są protokołem SSL - RSA 2048 z uwierzytelnieniem stron. Uniemożliwia to uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do danych. Cały system posiada zaawansowaną funkcję przydzielania praw dla użytkowników, dzięki czemu udostępnianie są tylko dane niezbędne do przeprowadzenia wykonywanych operacji.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane gromadzone przez system są replikowane, możliwe jest wykonywanie całodniowej kopii bezpieczeństwa.

Możliwości rozbudowy

Oprogramowanie można dostosować do wewnętrznych wymagań jednostki. System elSAS umożliwia uruchomienie elektronicznego obiegu międzyszkolnej informacji o uczniach (kontroli historii ucznia, sprawozdawczość elektroniczna) w technologii rozproszonej - nie wymagając tym samym dostępności serwera centralnego co znacząco podnosi poziom niezawodności takiego rozwiązania.